Giảm giá!
Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Huyền Không Lý Khí) - Chung Nghĩa Minh (2 Tập)

Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Huyền Không Lý Khí) – Chung Nghĩa Minh (2 Tập)

299,000 

  • Quyển 3: Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Tập 1) – 391 Trang

  • Quyển 4: Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Tập 2) – 307 Trang
  • Biên soạn: Chung Nghĩa Minh

Mô tả

Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Huyền Không Lý Khí) – Chung Nghĩa Minh (2 Tập)


Mục lục:
Chương 1: Cơ sở lý luận về huyền không lý khí
Học lý cơ sở của địa lý huyền không
Chương 2: Bố trí và thiết kế bên trong, bên ngoài nhà ở hiện đại
Thế nào là phong thủy nhà ở
Khí cục và hình dáng của nhà ở
Phân biệt và phân loại nhà ở hiện đại
Phần bên trong và bên ngoài của nhà ở
Chương 3: Huyền không nhà ở hiện đại thiên ứng dụng học
Chương 4: Phần bên trong và bên ngoài của nhà ở
Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Huyền Không Lý Khí) - Chung Nghĩa Minh (2 Tập)
Huyền Học Và Nhà Ở Hiện Đại (Huyền Không Lý Khí) – Chung Nghĩa Minh (2 Tập)