Giảm giá!

Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù – Cửu Thiên Huyền Nữ

195,000 

  • Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù

  • Nguyên tác: Cửu Thiên Huyền Nữ
  • Dịch: Huyền Trí Pháp Sư
  • 203 Trang

Mô tả

Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù – Cửu Thiên Huyền Nữ

Sách Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù, cổ bản là do đấng Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại cho Hoàng Đế khi đánh nhau với Suy Vưu ở Trác Lộc.
Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù
Kỳ Môn Độn Giáp Thần Phù